Bestemmingsplan “Ruitersbos, Mendelssohnlaan - Mozartlaan”

U bent van harte welkom bij de informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruitersbos, Mendelssohnlaan – Mozartlaan’. Deze avond vindt plaats op 13 april 2016 in de aula van het Menciade Mendoza Lyceum aan de Mendelssohnlaan 1. De avond begint om 19.30 uur.

Waarom deze avond

Op de scholenlocatie van het Mencia de Mendoza Lyceum (Mencia) en de Internationale School Breda (ISB) aan de Ruitersboslaan zijn bouwplannen ontwikkeld voor de uitbreiding van het Mencia en voor nieuwbouw van de ISB ter vervanging van de huidige noodlokalen op de locatie. De scholenlocatie ligt ingeklemd tussen de Ruitersboslaan, Mozartlaan en de Mendelssohnlaan. De nieuwbouw op de locatie gaat bestaan uit vier verschillende onderdelen, zoals op het plaatje in de bijlage hieronder weergegeven

Het nu geldende bestemmingsplan

De uitbreiding van het Mencia (de rode en oranje bebouwing op onderstaand plaatje) kan binnen de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Ruitersbos’ worden gerealiseerd. Hiervoor is reeds een omgevingsvergunning verleend. Het bouwplan voor de ISB (de blauwe bebouwing) en de gezamenlijke gymzalen (de gele bebouwing) past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan waarin de scholenlocatie de bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’ en voor een klein deel de bestemming ‘Groenvoorzieningen’ heeft.

De Gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor het hele plangebied gemaakt, het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruitersbos, Mendelssohnlaan – Mozartlaan’.

Ontwerpomgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de ISB en de bouw van de gymzalen is verzocht om toepassing van de coördinatieregeling. De gemeenteraad heeft op 5 november 2015 besloten hiermee in te stemmen. Dit betekent dat de procedure voor de omgevingsvergunning tegelijk gaat lopen met de procedure voor het bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter visie zal worden gelegd.

Ontheffing Wet Geluidhinder

De scholen worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidgevoelige bestemmingen. De gewenste bebouwing voor de scholen ligt nabij de Graaf Engelbertlaan. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de gevels wordt overschreden door het verkeer op deze weg. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere grenswaarde aangevraagd.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpontheffing hogere waarde vanaf 31 maart 2016 digitaal raadplegen op de gemeentelijke website: www.breda.nl/ruimtelijkeplannen.

Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de ontwerpomgevingsvergunning inzien vanaf 31 maart tot en met 11 mei 2016 bij de Infobalie in het Stadskantoor.

http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/breda-berichten/informatieavond-ontw...

Fotograaf: 
Perry Roovers