Profiel nieuwe burgemeester Zundert is bekend

ZUNDERT – Op 4 december 2018 heeft de gemeenteraad van Zundert de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De Commissaris van de Koning komt op 10 december a.s. naar Zundert om die profielschets in ontvangst te nemen.

Mevrouw Poppe-De Looff neemt na twee ambtstermijnen in 2019 afscheid als burgemeester van Zundert. Op 1 maart 2019 eindigt haar officiële ambtstermijn. Hierdoor ontstaat een vacature. De planning is erop gericht dat de nieuwe burgemeester op 1 juli 2019 kan starten. De huidige burgemeester heeft aangegeven bereid te zijn om de tijd, die nodig is na 1 maart 2019 te overbruggen als waarnemend burgemeester.

De raad heeft op 6 november jl. een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie, waarin de 7 fractievoorzitters uit de gemeenteraad zitting hebben, doet het voorwerk voor het opstellen van de profielschets en de aanbeveling met 2 kandidaten voor benoeming van de nieuwe burgemeester. Deze commissie voert tevens de sollicitatiegesprekken met de kandidaten.

De profielschets is samengesteld door de vertrouwenscommissie, die daarbij wordt ondersteund door de griffier, de 1e locogriffier en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De fractievoorzitters hebben samen met de ondersteuners onderzocht welke eisen, eigenschappen, taken, bestuursstijlen en vaardigheden belangrijk worden gevonden voor de nieuwe burgervader of-moeder in Zundert. De commissie vindt het minstens zo belangrijk om opvattingen, suggesties en ideeën bij de inwoners op te halen.

Een online enquête is uitgezet, waarin is gevraagd welke eigenschappen men belangrijk vindt. In de vijf kernen van de gemeente Zundert is op verschillende momenten door raads- en burgerleden informatie opgehaald bij inwoners om de profielschets richting te geven.

Op het Mencia Sandrode (middelbare school) is door raadsleden gevraagd welke vaardigheden en eigenschappen de nieuwe burgemeester dient te bezitten. Ook is er een tekenwedstrijd georganiseerd, waarbij alle basisschoolkinderen met een tekening hebben laten weten “hoe de gewenste burgemeester eruit ziet”.

De vertrouwenscommissie heeft veel energie gestoken in deze inwonersconsultatie. De resultaten daarvan zijn serieus meegewogen bij het opstellen van de profielschets. De resultaten zijn dan ook in samenvattende vorm opgenomen in de profielschets.

Deze profielschets is de basis voor de vacaturetekst, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) in de Staatscourant wordt gepubliceerd op 17 december 2018. Kandidaten kunnen solliciteren tot 19 januari 2019. Daarna begint de selectieprocedure. Sluitstuk is het opstellen en aanbieden van een aanbeveling met 2 kandidaten door de gemeenteraad van Zundert aan de minister van BZK. Op basis van die aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning zal worden ondertekend. Naar verwachting zal dat medio juni 2019 zijn.