Inrichting en herstel natte natuurparel Turfvaart Bijloop zuid

Inrichting en herstel natte natuurparel Turfvaart Bijloop zuid in Zundert en Rucphen gestart

Het waterschap is in samenwerking met Brabants Landschap en Natuurmonumenten gestart met de inrichting van natte natuurparel Turfvaart Bijloop zuid. Dit gebeurt in gemeente Zundert en een klein gedeelte in gemeente Rucphen. Door deze werkzaamheden herstellen delen van natuurgebieden en kan het waterschap de waterstanden in het omliggende gebied straks beter regelen.

Over natte natuurparel Turfvaart Bijloop
Een natte natuurparel is een drassig natuurgebied. Het gebied waar de watergangen Turfvaart en de Bijloop doorheen stromen, is van oudsher een natte natuurparel. In deze gebieden vind je onder andere de natuurgebieden Lange Maten en Landgoederen de Moeren en de Pannenhoef. Delen van deze natuurgebieden zijn verdroogd. Ook is de waterkwaliteit niet op orde en kunnen bijzondere planten en dieren hier niet leven. Daarom is het waterschap gestart met het herstel van deze natuurgebieden. Zo kan het gebied straks meer en langer water vasthouden, verhoogt de grondwaterstand en krijgt het gebied weer een gezonde natuur, waarin planten en dieren zich thuis voelen.

Wat gaan we doen?
Het waterschap is gestart met verschillende werkzaamheden. Zo wordt voormalige landbouwgrond in het beekdal van de Lange Matenloop omgevormd naar natuur. Dit doet het waterschap door de bovenste, voedselrijke grondlaag weg te graven, de oevers en het verloop van de beek aan te passen en stuwen aan te leggen. Ook worden een aantal beken en sloten in het gebied minder diep gemaakt. Daarnaast herstelt het waterschap een aantal kades langs de Turfvaart en is het de bedoeling om de Bijloop bij de Moersebaan te verleggen. Hierdoor vermindert lokale wateroverlast. Door het plaatsen van drie automatische klepstuwen in de Turfvaart zijn waterpeilen beter en makkelijker te regelen en verhogen grondwaterstanden in het natuurgebied. In totaal maakt het waterschap zo’n 186 hectare natter.

Het effect van de werkzaamheden
Na de uitvoering van de werkzaamheden kan het waterschap de waterstanden in de natte natuurparel beter regelen. Dit zorgt ervoor dat verschillende natuurgebieden water langer kunnen vasthouden en drassiger worden. Door het drassige karakter gaan bijzondere planten en dieren zich weer thuis voelen in de natte natuurparel. De werkzaamheden komen zowel de ecologie als de waterkwaliteit ten goede.

Planning en meer informatie
De uitvoering van het project is in volle gang en duurt naar verwachting tot eind december 2016. Het waterschap gaat op veertien verschillende locaties aan de slag en voert de werkzaamheden gefaseerd uit. De werkzaamheden in de omgeving van de Moersebaan en de aanleg van drie automatische klepstuwen vinden plaats in een latere fase.

Voor een overzicht van de verschillende locaties en meer informatie over de werkzaamheden kunt u terecht op http://www.brabantsedelta.nl/index.html. Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

‘Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het platteland en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Brabant. Aan de uitvoering werken overheden,
maatschappelijke organisatie en particulieren, onder regie van Provincie Noord-Brabant.‘ ‘Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV.’