Vervolg stand van zaken herinrichting park Croystraat

Zoals in een eerder Breda bericht aangegeven, start de gemeente in het najaar van 2015 met de herinrichting van het park aan de Croystraat. Inmiddels hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden over het ontwerp. Sessies waarin het niet altijd makkelijk bleek overeenstemming te vinden, zowel tussen gemeente en bewoners als tussen bewoners onderling. Met het ontwerp dat nu vastgesteld is, heeft de gemeente waar mogelijk geprobeerd tegemoet te komen aan de wensen vanuit de wijk.

Wat vooraf ging

31 januari 2015

Informatieavond in de wijk om wensen van bewoners te inventariseren. Vervolgens is een werkgroep, met daarin onder andere een afvaardiging van de wijkraad, aan de slag gegaan met het ontwerp.

8 juni 2015

Presentatie van het ontwerp op basis van de geïnventariseerde wensen en de bijdrage van de werkgroep. Het ontwerp beperkt zich vooralsnog tot de paden en bomen. In een vervolgfase wordt ingegaan op de verdere inrichting.

17 juni 2015

Extra bijeenkomst met een afvaardiging van bewoners over de te kappen bomen voor het nieuwe appartementencomplex. Door de kap van een aantal bomen wordt het complex prominent zichtbaar. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de bomen-expert van de gemeente opnieuw bekeken of de desbetreffende bomen nog een aantal jaar kunnen blijven staan. Vanwege ziekte van de bomen is dit echter helaas niet mogelijk. In overleg met de ontwerper en aanwezige bewoners is een voorstel gedaan tot het herplanten van vijf bomen.

Planning

Allereerst wordt vanaf 20 juli het bestaande pad van woonzorgcentrum De IJpelaar tijdelijk doorgetrokken tot aan de Croystraat. Na de zomer starten vervolgens de herinrichtingswerkzaamheden. In de bestandsbijlage treft u een schets aan van het definitieve ontwerp voor wat betreft de paden en bomen. De kapvergunning voor de bomen is inmiddels definitief verleend. Vanaf september 2015 worden 21 bomen in het park gerooid en vanaf oktober kunnen alvast 5 nieuwe bomen worden geplant. Daarna worden de oude paden tot aan de bouwweg, ter hoogte van het nieuwbouwcomplex, verwijderd en de nieuwe paden aangelegd.

Zodra de bouwwerkzaamheden voltooid zijn, worden de nieuwe paden doorgetrokken over de hele breedte van het park. In een latere fase zal ook een verkeersdrempel worden aangelegd in de Croystraat. De mogelijkheden voor een zebrapad worden nog onderzocht.

Overleg verdere inrichting

In overleg met bewoners en belanghebbenden wil de gemeente graag de verdere inrichting van het park vormgeven. Hierbij kunt u denken aan zitjes, (natuurlijke) speeltoestellen enzovoort. Wilt u hier een bijdrage aan leveren, dan kunt u dit aangeven bij Katja Hakze van de Gemeente Breda: ca.hakze@breda.nl. U ontvangt op een later moment een uitnodiging voor een overleg in september.

http://www.breda.nl/gemeente/nieuws/breda-berichten/vervolg-stand-van-za...

Fotograaf: 
Perry Roovers