Nieuw armoedebeleid

Nieuw armoedebeleid: schuldenafkoopfonds en meer ondersteuning voor kinderen, werkenden en ouderen

Armoede, het is wat je niemand wenst. Toch is er een groep Bredanaars die structureel niet of nauwelijks rond kan komen of problematische schulden heeft. We proberen sinds jaar en dag armoede te bestrijden en schulden tegen te gaan. Soms met succes, maar vaak weinig effectief of succesvol. Daarom gooien we het over een andere boeg met het nieuwe plan Armoede en schulden “werken (aan geldzorgen) loont”. We verhogen de toegang voor verschillende regelingen van 110% naar 120% van het wettelijk minimum inkomen en komen bijvoorbeeld ook met een schuldenafkoopfonds om kleine schulden af te kopen. Ook komt er een financieel expertisecentrum. In het nieuwe plan ligt de focus nadrukkelijk op kinderen, jongeren zonder startkwalificatie, werkende armen, ZZP-ers en ouderen.

De afgelopen decennia is veel geprobeerd en is er veel veranderd. Of het gaat om de toeslagen beschikbaar gesteld door het rijk of om de vrijstellingen en ondersteuning vanuit de gemeente. Uit de cijfers blijkt dat we een grote groep niet bereiken en dat we mensen met schulden pas in een laat stadium in beeld hebben en kunnen ondersteunen waardoor de maatschappelijk kosten en de persoonlijke problemen eigenlijk niet meer zijn te overzien. Dit moet beter kunnen! We gaan daarom de focus verleggen en onze huidige werkwijze en denkpatronen doorbreken. De afgelopen maanden hebben we veel en intensief contact gehad met verschillende stakeholders en belanghebbenden. Ook de gemeenteraad is voorafgaand aan dit nieuwe beleid geconsulteerd.

Wethouder Adank: “Voor kinderen maken we de toegang tot regelingen makkelijker en werken we nadrukkelijk aan de bestrijding van intergenerationele armoede. Ook moet werken lonen. En daarmee bedoel ik dat wanneer je werkt, je meer geld moet overhouden dan wanneer je niet werkt en een uitkering ontvangt. Helaas is dit allerminst vanzelfsprekend. Een andere groep waar we echt aandacht voor hebben zijn de AOW-gerechtigden. Juist omdat zij weinig kans hebben om zelfstandig hun inkomen te vergroten door bijvoorbeeld werk. Door de toegang makkelijker te maken kan een grotere groep gebruik maken van verschillende regelingen. Daardoor kunnen we meer mensen ondersteunen uit armoede te komen. Met het schuldenafkoopfonds willen we mensen helpen nog voordat er sprake is van een problematische schuld. Dus relatief kleine bedragen kopen wij vanuit de gemeente af en ondersteunen de persoon met bijvoorbeeld budgetbeheer om niet meer in zo’n situatie terecht te komen.”

Financieel expertisecentrum
Uit de verschillende gesprekken met de stad blijkt dat financiële kennis cruciaal is om signalen eerder te zien maar ook om mensen eerder en beter te kunnen ondersteunen. Daarom komt er een financieel expertisecentrum waar iedereen terecht kan met alle vragen over geldzaken maar waar ook gewerkt wordt aan kennisversterking van de professional. Want wanneer professionals in de eerste lijn vroegtijdig signalen van armoede of schulden herkennen, kunnen zij mensen tijdig doorverwijzen.

Duurzame oplossingen voor de lange termijn
Omdat er een verscheidenheid aan oorzaken en problemen zijn die niet bijdragen aan het oplossen van armoede en schulden hebben we in dit plan ook aandacht voor die onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid, een ongezonde leefstijl óf hogere woonlasten als gevolg van de energietransitie. Alleen wanneer we ook deze problemen aanpakken kunnen we werken aan duurzame oplossingen in plaats van focussen op symptoombestrijding en pleisters plakken.

De komende weken zal de raad het nieuwe beleidsplan bespreken.

Fotograaf: 
Perry Roovers