Bijeenkomst herontwikkeling locatie Kamer van Koophandel

Op maandag 26 augustus houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van de Kamer van Koophandel-locatie.

De inloopbijeenkomst:
Maandag 26 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur, Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10 in Breda.
Vrij binnenlopen tot 21.00 uur, aanmelden niet nodig.
Plannen inzien en vragen stellen.

Waarom deze bijeenkomst
Op 16 juli 2019 besloot het College van burgemeester en wethouders het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning vrij te geven voor ter visie legging. Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd om u te informeren over de beoogde nieuwbouw van woningen en het daarvoor opgestelde ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning.

Proces tot nu toe
30 oktober 2017 gaf Nieuw Tij Projectontwikkeling in het Mastbosch Hotel een toelichting op de voorgenomen bouwplannen om 19 luxe appartementen en 4 villa’s op de locatie van de huidige Kamer van Koophandel te realiseren. Sindsdien zijn meerdere gesprekken met leden van de Stichting ‘Groen, leefbaar, identiteitsbehoud en duurzaam Ruitersbos’, Nieuw Tij Projectontwikkeling en een vertegenwoordiging van de gemeente gevoerd.

Op 11 februari 2019: Informatieavond waar een toelichting is gegeven op het bouwplan en het vervolgproces. Diverse aanwezigen gaven aan graag met de gemeente in gesprek te gaan over de herontwikkeling van de Kamer van Koophandel-locatie.

Periode van maart tot en met april: Gemeente en projectontwikkelaar hebben diverse gesprekken met omwonenden gevoerd. De stappen die door alle partijen zijn gezet hebben ertoe geleid dat alle belangen volledig in beeld zijn gebracht. Het College heeft alles afwegende ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning.

Nieuw bestemmingsplan
Het verzoek voor de realisatie van 23 woningen past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor realisatie van het bouwplan is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld, het ontwerp bestemmingsplan ‘Ruiterbos, Mozartlaan 7’.

Op 9 januari 2018 heeft Nieuw Tij Projectontwikkeling B.V. gevraagd tot toepassing van de coördinatieregeling.
De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2018 ingestemd met dit verzoek. Met inachtneming van dit coördinatiebesluit wordt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ook de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Meer info:
https://www.breda.nl/bijeenkomst-herontwikkeling-locatie-kamer-van-kooph...

Fotograaf: 
Perry Roovers